Wesprzyj nas Fundacja Pomagamy z Pasją

Regulamin świadczenia pomocy


REGULAMIN ŚWIADCZENIA POMOCY NA RZECZ PODOPIECZNYCH FUNDACJI POMAGAMY Z PASJĄ

I. Rodzaje pomocy świadczone przez Fundację Pomagamy z Pasją

1. Przedmiotem pomocy jest wsparcie finansowe obejmujące wydatki w następujących obszarach:

 • pokrycie kosztów diagnostyki, leczenia oraz rehabilitacji,
 • finansowanie zakupów leków, sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego oraz protez,
 • pokrycie kosztów specjalnego odżywiania, specjalnej odzieży i wyposażenia pomieszczenia, w którym przebywa chore dziecko,
 • fundowanie stypendiów uzdolnionym dzieciom i młodzieży z rodzin dotkniętychniedostatkiem.

II. Źródła pomocy

2. Środki przeznaczone na pomoc podopiecznym fundacji pochodząm. in. z:

 • darowizn, spadków, zapisów,
 • dotacji i subwencji od osób prawnych,
 • zbiórek publicznych,
 • majątku fundacji,
 • odsetek i lokat bankowych.

III. Zasady udzielania pomocy

3. Pomocą objęte są dzieci do momentu osiągnięcia pełnoletności (18 rok życia).

4. Pomoc udzielana jest dzieciom, których opiekunowie nie są w stanie sfinansować kosztów leczenia i specjalistycznej opieki.

5. Osoba starająca się o wsparcie finansowe fundacji winna przedstawić następujące dokumenty:

 • podanie o udzielenie pomocy, zawierające dokładny opis problemów wynikających z choroby dziecka i sytuacji życiowej związanej z chorobą,
 • dokumenty medyczne (kserokopie) poświadczające chorobę dziecka,
 • zaświadczenie o wysokości dochodów,
 • kserokopię dowodu osobistego opiekunów.

6. Dokumenty, o których mowa w pkt. 5 powinny być aktualizowane co rok (tj. do końca lutego każdego roku) lub częściej, w przypadku zajścia zmian w sytuacji, której dotyczą.

7. Zakwalifikowanie chorego dziecka do grupy podopiecznych fundacji oraz określenie zakresu pomocy następuję w formie pisemnej decyzji podejmowanej przez Zarząd fundacji na podstawie analizy wszystkich dokumentów dostarczonych przez opiekunów.

8. Po otrzymaniu decyzji pozytywnej opiekunowie podpisują:

 • umowę o udzielenie pomocy,
 • zgodę na publikację danych i wizerunku,
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

IV. Sposób udzielania pomocy

9. Pomoc finansowa udzielana jest w formie refundacji udokumentowanych i faktycznie poniesionych przez opiekunów wydatków, na podstawie przedstawionych oryginalnych rachunków i faktur, na których fundacja dokonuje w sposób trwały adnotacji o refundacji.

10. Przekazywanie środków przez fundację na konto wskazanych usługodawców i dostawców następuję na podstawie faktur.

11. Wydatki nie udokumentowane rachunkami lub fakturami mogą być refundowane przez fundację po dokładnym opisaniu rodzaju wydatków i ich celowości.

12. Każdorazowe przekazanie środków na pokrycie potrzeb podopiecznych wymaga pisemnej akceptacji Zarządu fundacji.

13. Wszelkie zmiany w zakresie i wysokości udzielanej pomocy wymagają podpisania aneksu do umowy pomiędzy fundacją a opiekunami.

V. Obowiązki dotyczące informowania fundacji spoczywające na opiekunach

14. Opiekunowie podopiecznych fundacji zobowiązani są do informowania Zarządu fundacji o wszelkich zmianach dotyczących miejsca zamieszkania i sposobów kontaktowania się.

15. Opiekunowie zobowiązani są do informowania fundacji o zaspokojeniu potrzeb podopiecznych z innych źródeł finansowania.

16. Na opiekunach spoczywa obowiązek informowania Zarządu fundacji o przebiegu leczenia lub rehabilitacji dziecka przynajmniej raz na kwartał.

VI. Opłaty

17. Z przekazanych środków dla podopiecznego, fundacja pobiera ......% na pokrycie kosztów administracyjnych.

VII. Postanowienia końcowe

18. W przypadku stwierdzenia wykorzystania środków przez opiekunów podopiecznych fundacji niezgodnie z przeznaczeniem, fundacja skorzysta ze środków prawnych w celu ich odzyskania.

19. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy na świadczenie pomocy, zawartej pomiędzy Zarządem fundacji a opiekunami podopiecznych fundacji.

Partnerzy

 
Piwniczanka
Strefa 52
Szubryt
Lasy Państwowe Stary Sącz
Tessa
Rebel Electro
Biodermic
Hotel Ibis Styles
Drogi i Mosty - Jan Kaczmarczyk

Patroni medialni

 
Portal tenisowy
Offset magazyn
Uroda i Zdrowie