Wesprzyj nas Fundacja Pomagamy z Pasją

REGULAMIN BIEGU 24/h – dla Życia


ORGANIZATOR:

Organizatorem Akcji Bieg 24/h - dla Życia Fundacja Pomagamy z Pasją z siedzibą- Stara Wieś 219, 33-325 Krużlowa Wyżna, KRS: 0000790360

TERMIN I MIEJSCE BIEGU:

Bieg rozpocznie się w dniu 10 października (sobota) o godzinie 10:00 natomiast zakończy 11 października 2020 roku (niedziela) o godzinie 10:00. Bieg będzie się odbywał na siłowni HALNY w Nowym Sączu.

UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA, BIURO ZAWODÓW

W Biegu 24/h – dla Życia mogą uczestniczyć:

Osoby które do dnia zawodów ukończyły 16 lat oraz osoby do 18 roku życia. Osoby te weryfikowane będą za okazaniem zgody opiekuna na udział w Biegu i zgłoszeniem chęci startu w Biegu.

Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza rejestracji w zakładce „ZAPISY” na stronie internetowej organizatora: https://www.pomagamyzpasja.com/.

Organizator nie dopuszcza startu ze zwierzętami. Nie Dopuszcza się używania kijków trekkingowych.

Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej do dnia 30.09.2020

BIURO ZAWODÓW:

Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów.

Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać:

  • dowód tożsamości
  • zgodę opiekuna na udział Biegu jeśli nie są pełnoletni

Uczestników Biegu 24/h – dla Życia obowiązuje niniejszy regulamin.
Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, podpisując oświadczenie o zdolności do udziału w Biegu 24 godzinnym. Zgłoszenie do biegu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Biegu 24/h dla Życia.

Biuro Zawodów

Siłownia HALNY, ul. Marcina Borelowskiego 27, 33-300 Nowy Sącz
Fundacja Pomagamy z Pasją z siedzibą- Stara Wieś 219, 33-325 Krużlowa Wyżna
e-mail: sekretariat@fundacjadietering.com
tel. 602-597-976

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie biegu.
  2. Uczestników biegu obowiązuje estetyczny ubiór i obuwie sportowe.
  3. Na trasie zawodów obowiązuje kategoryczny zakaz śmiecenia. W przypadku udowodnienia przypadku śmiecenia Organizator dopuszcza możliwość dyskwalifikacji startującego oraz obciążenia go kosztami sprzątania terenu.
  4. Dodatkowe informację będą na bieżąco podawane na stronie internetowej, profilu facebook oraz e-mailem osobom zapisanym na bieg.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do bezterminowego wykorzystania materiałów filmowych, nagrań lub fotografii, wykonanych podczas Biegu m.in. poprzez ich publikację na stronie Organizatora, jak również w materiałach reklamowych i promocyjnych. Uczestnicy Biegu przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren, na którym będzie odbywał się Bieg, jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie, lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego osoby, w związku z Biegiem oraz transmitowanie, rozpowszechnianie lub przekazywanie głosu i wizerunku w razie prowadzenia jakiegokolwiek programu związanego z wyżej wymienionym wydarzeniem. Jednocześnie przysługuje im prawo do treści utrwalonych danych oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz.U. UE.L. z 2016 r. Nr119,s.1.
  6. Bieg nie ma charakteru zawodów.
  7. Bieg zostanie przeprowadzony w formie sztafety.
  8. Interpretacja niniejszego regulaminu Biegu 24/h – dla Życia należy do organizatorów , do których można składać wnioski i odwołania

Partnerzy

 
Piwniczanka
Strefa 52
Szubryt
Lasy Państwowe Stary Sącz
Tessa
Rebel Electro
Biodermic
Hotel Ibis Styles
Drogi i Mosty - Jan Kaczmarczyk

Patroni medialni

 
Portal tenisowy
Offset magazyn
Uroda i Zdrowie