Wesprzyj nas Fundacja Pomagamy z Pasją

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA i ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH


Ja, uczestnik „Biegu 24/h – dla Życia” organizowanego w dniach 10-11.10.2020 r. przez Fundacje Pomagamy z Pasją z siedzibą - Stara Wieś 219, 33-325 Krużlowa Wyżna , oświadczam, że:

  • biorę udział w imprezie na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność, oraz, że stan zdrowia pozwala mi na udział w w/w imprezie i nie są mi znane jakiekolwiek przeciwwskazania do wzięcia udziału przeze mnie w imprezie
  • wszystkie dane w niniejszym oświadczeniu są zgodne z prawdą
  • zapoznałam/zapoznałem* się z treścią regulaminu w/w imprezy, jestem świadomy/a jego postanowień i w pełni akceptuję zawarte w nim zapisy

 

W związku z moim udziałem w w/w imprezie wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie, pokazywanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie przez Organizatora, zdjęć, wizerunku, portretu, nazwiska, głosu, danych biograficznych oraz wyników z moimi danymi osobowymi, związanych z udziałem w imprezie oraz w celach marketingowych Organizatora i sponsorów, w dowolnym formacie i we wszystkich mediach istniejących obecnie i w przyszłości na całym świecie, we wszelkich materiałach promocyjnych, relacjach z imprezy, na stronie internetowej organizatora i portalach sponsorów, oraz w innych formach utrwaleń i nie będę z tego tytułu rościć żadnych praw, pretensji i roszczeń wobec Organizatorów imprezy. Przetwarzanie danych osobowych nastąpi na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).

Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany, iż przysługuje mi prawo do dostępu do treści moich danych osobowych oraz do ich poprawiania na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych niezgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz niniejszą umową, a także prawo do wycofania zgody na przetwarzania danych osobowych. Wszelkie w/w oświadczenia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jednocześnie oświadczam, że podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, jak również że są one zgodne z prawdą.

Akceptując niniejsze oświadczenie, zrzekam się prawa do dochodzenia względem Organizatora i jego współpracowników, jakichkolwiek roszczeń z tytułu możliwych szkód na osobie lub mieniu powstałych przed, w trakcie i po imprezie lub w związku z moim uczestnictwem w imprezie.
Organizator - dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa na trasie (pomoc medyczna, służby porządkowe, zabezpieczenie trasy, wolontariusze, itp.). Z mojej strony - ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ wobec Organizatora, nie występować teraz i w przyszłości z żadnymi roszczeniami, które mogą wyniknąć w związku z moim startem w w/w zawodach. Przez akceptację powyższej deklaracji - ZRZEKAM SIĘ prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od Organizatora lub jego Zleceniobiorców, w razie wypadku lub szkody związanej z w/w zawodami, na które świadomie ZAPISUJĘ SIĘ i AKCEPTUJĘ REGULAMIN.

Partnerzy

 
Piwniczanka
Strefa 52
Szubryt
Lasy Państwowe Stary Sącz
Tessa
Rebel Electro
Biodermic
Hotel Ibis Styles
Drogi i Mosty - Jan Kaczmarczyk

Patroni medialni

 
Portal tenisowy
Offset magazyn
Uroda i Zdrowie